Odling & Natur

Stora Tollby Gårds odling

 • All odling sker i miljöledningssystem IP och HACCP. Alla åtgärder dokumenteras och prioriteras efter miljöpåverkan.
 • Växtnäringstillförsel sker efter jordanalyser. Marken har analyserats så att den inte innehåller några skadliga halter av naturligt kadmium.
 • Vi utvecklar mekaniska ogräsbekämpningsmetoder i potatis och grönsaksodling. Kontakta oss gärna för att byta erfarenheter.

 

Stora Tollby Gårds vatten

 • All odlad mark har bevattningsmöjlighet så att växtnäring effektivt skall tas upp av växterna och inte förflyttas vidare till vattendrag.
 • Längs alla vattendrag har anlagts zoner med ständigt grönt gräs för att förhindra att växtnäring och jord skall kunna förorena vatten.
 • Vårt bevattningsvatten får vi genom att samla dräneringsvatten under flödestid i november till december och vattnet samlas i dammar som vi byggt själva. De naturliga vattendragen kan därför lämnas ifred under lågflödestiden på sommaren.
 • Allt tvättvatten från packeriet samlas i en damm och återvinns som bevattningsvatten = inga utsläpp.
 • Våra dammar har blivit ett våtmarksområde där många fågelarter häckar eller rastar, t ex sångsvan, trana, drillsnäppa, svarthakedopping, brunand, småskrake, vigg, gräsand, sothöna, kärrhök mm. Du är självklart välkommen på besök.

 

Stora Tollby Gårds skog och natur

 • Genom åkermarken har vi anlagt och bevarat gröna stråk med naturlig vegetation samt park med många olika trädslag.
 • I våra vetefält finns kantzoner där ogräset får växa fritt för att gynna rapphöns och andra fåglar.
 • Vi har avsatt ett skogsområde som permanent naturreservat för att bevara gammal gotländsk barrskog som aldrig varit kalhuggen.