Gården & Miljön

2019-01-20 Gården & Miljön

För oss på Stora Tollby Gård är det självklart att jord, vatten och luft inte får skadas eftersom det är därifrån allt levande hämtar sin mat för all framtid. Vår miljöpåverkan måste därför alltid sättas i relation till den nytta som den gör genom att vi skall producera bra mat.

”På en kvadratmeter kan man på ett år producera ca 5 kg grönsaker, 0.5 kg vete eller 50 gram kött”

Gårdsbutiken

Gillar du också råvaror som inte har åkt runt halva jordklotet och som har odlats med sån kärlek så det känns i smaken? Då skall du besöka vår välsorterade gårdsbutik.

Här hittar du allt från potatis som har serverats på nobelmidagar och kungliga luncher till, majs som du plockar själv i vårat trädgårdsland.

Det är självbetjäning i gårdsbutiken och öppettiderna är 07:00 – 19:00.
Betala helst med små valörer eller Swish.

Odling

All odling sker i miljöledningssystem IP och HACCP. Alla åtgärder dokumenteras och prioriteras efter miljöpåverkan.

Växtnäringstillförsel sker efter jordanalyser. Marken har analyserats så att den inte innehåller några skadliga halter av naturligt kadmium.

Vi utvecklar mekaniska ogräsbekämpningsmetoder i potatis och grönsaksodling. Kontakta oss gärna för att byta erfarenheter.

Vatten

All odlad mark har bevattningsmöjlighet så att växtnäring effektivt skall tas upp av växterna och inte förflyttas vidare till vattendrag.

Längs alla vattendrag har anlagts zoner med ständigt grönt gräs för att förhindra att växtnäring och jord skall kunna förorena vatten.

Vårt bevattningsvatten får vi genom att samla dräneringsvatten under flödestid i november till december och vattnet samlas i dammar som vi byggt själva. De naturliga vattendragen kan därför lämnas ifred under lågflödestiden på sommaren.

Allt tvättvatten från packeriet samlas i en damm och återvinns som bevattningsvatten = inga utsläpp.

Våra dammar har blivit ett våtmarksområde där många fågelarter häckar eller rastar, t ex sångsvan, trana, drillsnäppa, svarthakedopping, brunand, småskrake, vigg, gräsand, sothöna, kärrhök mm. Du är självklart välkommen på besök.

KOMBINERAD BEVATTNINGSDAMM OCH VÅTMARK

Med vår nya kombinerade bevattningsdamm och våtmark på 100 000 m3 får vi på Stora Tollby Gård ännu större potential att möta utmaningar likt de vi har sett i sommar. Med hjälp och stöd från EU och Länsstyrelsen på Gotland har jobbet med den nya kombinerade bevattningsdamm och våtmarken varit möjligt och fungerat smidigt.

Stort tack till alla som är och varit inblandade i detta viktiga arbete.

Skog och natur

Genom åkermarken har vi anlagt och bevarat gröna stråk med naturlig vegetation samt park med många olika trädslag.

I våra vetefält finns kantzoner där ogräset får växa fritt för att gynna rapphöns och andra fåglar.

Vi har avsatt ett skogsområde som permanent naturreservat för att bevara gammal gotländsk barrskog som aldrig varit kalhuggen.

Maskiner

Vi använder oss av modern maskinteknik som ger effektivt utnyttjande av diesel och elström och därmed minskar miljöpåverkan.

Våra dieseldrivna traktorer har moderna bränslesnåla motorer med lågt utsläpp och vi kör på milkjöklass 1 med RME-inblandning.

Vi utvecklar mekaniska ogräsbekämpningsmetoder i potatis och grönsaksodling. Ta gärna kontakt med oss för att byta erfarenheter.

Lokaler

Uppvärmning av husen sker med grundvattenvärme samt med spillvärme från kylmaskiner.

Alla våra gamla byggnader från 1800-talet har bevarats och utvecklats till lagerlokaler, packeri och bostäder.

Produkter

Vi arbetar för att våra livsmedel skall ha en mycket positiv energibalans, dvs. innehålla mer energi än vad som förbrukats i produktion och transporter.

Vi försöker påverka våra kunder att välja mindre och lätt återvinnbart emballage.

All frånsorterad potatis återvinns som djurfoder och allt avfall återförs till odlingsmarken = inga utsläpp.

Läs mer om våra produkter

Mer om gården

Stora Tollby Gård ligger i Fole, ca 15 km öster om Visby.
Jorden består av lerig morän som är lämplig för spannmål, samt stenfria sandavlagringar där vi odlar grönsaker och potatis.

Nuvarande gårdsbebyggelse byggdes 1855 – 1880.
Väggarna är av kalksten från sockens stenbrott och murbruk från traktens kalkbränning. Bjälklag och takstolar av timmer ur gårdens skog, taktegel och takspån från bygdens tegelbruk och skogar.

De gamla husen används idag som bostad, butik och lagerhus för grönsaker och packeri. Vårt mål är att med varsamt underhåll bevara husens 1800-talskaraktär, samtidigt som här skall finnas modernt boende och en levande arbetsplats.

Årsmedeltemperaturen är åtta grader och klimatet kännetecknas av en relativt fuktig och mild vinter, med tidvis snö. Våren är tidig, lång, ofta torr och kylig men med mycket sol, varför växtligheten kommer igång tidigt och vi kan många år börja sådden i mars månad.
Sommaren är vanligtvis soligast i Sverige. Eftersom vädersystemen oftast kommer från väster brukar vi slippa regnen och istället ha sol och värme. Det är då våra bevattningssystem kommer till användning och det växer bra.

Hösten är lång och mild efter svenska förhållanden och vi kan arbeta på fälten med skörd en bra bit in i november.